English

به سایت رسمی کیومرث سپهری خوش آمدید

وکیل پایه یک ؛ کارشناس ارشد حقوق ؛ کارشناس رسمی دادگستری

هو الوكيل


كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه ، همدان ، ايلام


سوالات درس آئين دادرسي كيفري اختبار ( كتبي ) كارآموزان وكالت


تاريخ : 13/6/82 وقت 1/5 ساعت


ممتحن: استاد کیومرث سپهری


1. آقاي الف كه 16 ساله مي باشد به اتهام حمل و نگهداري يك قبضه اسلحه ( كلت ) در حوزه قضائي جوانرود ( كه داراي دادگسـتري است ) دستگيــر و تحـويل دادگـاه مي شود ، شخصي به نام ب نيز مامور نيروي انتظامي است ، متهم است كه با آقاي الف معاونت نموده است و با خودرو نيروي انتظامي وي را مساعدت كرده ، او را از روستاي محل سكونت به محل ديگري انتقال داده است ، مرجع يا مراجع صالح به رسيدگي رابطور مستند بنويسيد .


2. شخصي به دفتر كار شما مراجعه و با ارائه حكمي كه طي آن به اتهام سرقت تعزيزي محكوم به حبس شده است ، عنوان مي دارد در مراحل تحقيق مقدماتي و درجريان رفت و آمد پرونده في ما بين دادگاه و مرجع انتظامي ، از وي تحقيقاتي شده و از خود دفاع كرده است ، اما در جلسهء رسمي دادگاه با وجود ابلاغ واقعي احضاريه ، حضور نيافته است و سپس حكم صادر شده و از تاريخ ابلاغ نيز 25 روز گذشته است ، حال از شما مي خواهد كه وكالت وي را قبول نموده و از ايشان دفاع نماييد ( با فرض وجود مداركي جهت دفاع در ماهيت و برائت) اولاً آياراهي براي دفاع موثروجوددارد؟ثانياًبر فرض وجودچه طريقي را براي دفاع بر مي گزينيد ؟ با استدلال و استناد پاسخ دهيد .


3. آقاي ب به اتهام خيانت درامانت در دادگاه عمومي صحنه تحت تعقيب قرار مي گيرد و در تاريخ 10/4/81 در دادگاه عمومي به 6 ماه حبس محكوم مي گردد ، با اعتراض طرفين پرونده ، موضوع در دادگاه تجديد نظر مطرح و دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه در تاريخ 25/8/81 متهم را به اتهام كلاهبرداري به يك سال حبس محكوم مي نمايد ، پرونده به دادگستري شهرستان صحنه اعاده مي شود ، رئيس دادگستري با بررسي پرونده در تاريخ 1/10/81 تشخيص مي دهد كه عمل متهم اصولاً جـرم نبوده و موضوع در واقع يك مساله حقوقي و اختلاف مالي و قراردادي است ، حال اولاً بنويسيد اقدام و تصميم دادگاه تجديدنظرازنظرتغييراتهام متهم وتعيين يك سال حبس صحيح است يا خير ( مستند و مستدل ) ثانياً بنظر شما آيا رئيس دادگستري شهرستان صحنه كه راي را اشتباه تشخيص داده است مي تواند اقدامي در جهت رفع اثر از حكم بنمايد ؟! در هر صورت دلايل و استنادات خود را بنويسيد .


4. شخصي به نام ي در دادسراي نظامي به اتهام تخريب اموال نظامي تحت تعقيب قرار مي گيرد ، بازپرس مربوطه پس از رسيدگي عقيده بر بيگناهي وي دارد،چه تصميمي بايداتخاذنمايد؟!آيادادستان حق مخالفت بااورادارد؟مرجع حل اختلاف ميان آنها كجاست؟چنانچه نظردادستان تائيدشود،بازپرس چه اقداماتي رابايدانجام دهد؟حال چنانچه همين پرونده پس ازتشريفات مربوطه به همان مرجع كه قبلاًحل اختلاف نموده است ارجاع گردد،آياقاضي مربوطه مانعي براي رسيدگي به اين پرونده را دارد يا خير ؟ ( از موارد رد دادرس مي باشديا خير ) لطفاً مستند و مستدل پاسخ بفرمائيد .


5. جسد شخصي در رود خانه داخل شهر كرمانشاه و نزديك خيابان در حالي كه با پتو طناب پيچ شده است يافت مي گردد ، اولياء دم وي از دو نفر مظنون بوده و سپس عليه آنها منجزاً بعنوان ارتكاب قتل شكايت مطرح نموده و موضوع در اداره آگاهي پيگيري و دلايلي عليه آنها يافت نمي گردد پرونده به دادگاه ارسال مي گردد ، اولاً آيا دادگاه مي تواند آنانرا بازداشت نمايد ، ثانياً چنانچه دلايلي عليه آنها نباشد چگونگي رسيدگي دادگاه و نهايتاً تصميم دادگاه چه خواهد بود .


6. قتلي در حوزهء قضائي دهلران ( استان ايلام ) اتفاق مي افتد ، بازپرس قرار لازم در مورد گناهكاري و متخلف بودن متهم صادر مي نمايد پرونده به دادگاه دهلران ارجاع مي شـود ، دادگاه تقــاضاي احــاله پرونـده را به دادگستري مركز استان ( ايلام ) مي نمايد ( با اين استدلال كه قاضي به سبب محلي بودن قادر به رسيدگي نيست ) ، بموجـب دستــور رئيـس دادگسـتري پرونده به شعبهء 12 دادگاه عمومي ايلام ارجاع مي شود ، قاضي شعبهء 12 به منظور تكميل تحقيقات ، با صدرو قرار ، شخصاً در معيت مامورين اداره آگاهي در دهلران حاضر شده و از شهود و مطلعين تحقيق نموده و معاينه محلي نيز انجام مي دهد، در جريان رسيدگي بازپرس سابق دادگستري دهلران ( كه در دادسرا پرونده را رسيدگي كرده است ) به ايلام منتقل شده و تصدي شعبهء 12 را عهده دار مي گردد ، و صرفاً به استناد تحقيقات و معاينات محلي انجام يافته توسط قاضي قبلي شعبهء 12 اقدام به صدور راي ماهيتي دائر بر محكوميت متهم مي كند . به نظر شما اشكالات و ايرادات شكلي وارد بر جريان دادرسي اين پرونده چيست ، در مقام وكيل متهم حداكثر در پانزده سطر بطور مستند و مستدل اعتراض خود را بنويسيد .


لطفاً ورقهء سوالها را ضميمه پاسخنامه نمائيد .